VEDTÆGTER

                          for

            THISTED I.K. HÅNDBOLD

 

 

 

Indholdsfortegnelse

 1. Klubbens navn og hjemsted. 3
 2. Formål 3
 3. Medlemmer 3
 4. Kontingent 3
 5. Eksklusion og udmeldelse. 3
 6. Ordinær generalforsamling. 4
 7. Ekstraordinær generalforsamling. 5
 8. Bestyrelse og valg. 5
 9. Konstituering. 6
 10. Udvalg og holdfællesskab/samarbejde. 6
 11. Regnskab. 7
 12. Vedtægtsændringer 7
 13. Ekstraordinære foranstaltninger 7
 14. Klubbens opløsning. 8

 

 

 

1.                Klubbens navn og hjemsted

 • Klubbens navn er Thisted I.K. Håndbold. Klubben har hjemsted i Thisted Kommune.

Stiftelsesdato 8. oktober 1904

2.                Formål

 • Klubbens formål er at dyrke håndbold og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv at samle børn, unge og ældre omkring denne idræt og omkring andre aktiviteter og sammenkomster.

3.                Medlemmer

 • Enhver kan optages som aktivt eller passivt medlem. Ved indmeldelsen forpligter enhver sig til at overholde de til enhver tid gældende vedtægter samt medvirke til opfyldelse af foreningens formål. Alle medlemmer skal betale den af generalforsamlingen fastsatte kontingent for henholdsvis aktive og passive medlemmer, som tilfalder klubben.

4.                Kontingent

 • Klubbens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Opkrævningsformen besluttes af bestyrelsen, ligesom bestyrelsen frit kan beslutte, hvorvidt nye medlemmer, som starter efter 1. januar, skal betale et mindre beløb end det fastsatte årskontingent.

5.                Eksklusion og udmeldelse

 • Når et medlem er kommet i kontingent restance over 30 dage kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel udelukke vedkommende. Ingen der er udelukket på grund af kontingent restance kan optages på ny som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde beslutte at ekskludere en person. En sådan beslutning kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have mulighed for at fremføre sit forsvar, og han/hun kan kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstkommende ordinære generalforsamling. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver 2/3 flertal af de afgivne stemmer. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til generalforsamlingens beslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlings-beslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutningen om eksklusion.

Medlemmer, der udviser usportslig eller ukammeratlig opførsel eller på anden måde skader klubbens interesser, kan af bestyrelsen idømmes karantæne. Karantænens længde bestemmes af bestyrelsen. 

Medlemmer kan uden nærmere begrundelse udmelde sig af klubben ved henvendelse til klubbens kasserer. Udmeldelse sker uden nogen form for kompensation/tilbagebetaling af kontingent.

6.                Ordinær generalforsamling

 • Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Den ordinære generalforsamling afholdes én gang årligt, som hovedregel inden udgangen af marts måned, dog er 30. juni seneste deadline.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse på klub-bens digitale medier (Facebook, website etc.) samt ved udsendelse pr. mail via klubbens til enhver tid anvendte IT-system.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdelse.

Valgbar og stemmeret har alle aktive medlemmer over 16 år, der har været medlem af klubben i de sidste 30 dage før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingent restance.

For medlemmer, som ikke er fyldt 16 år på generalforsamlingsdatoen, kan forældre overtage stemmeretten. Er der flere medlemmer i husstanden under 16 år, har forældrene 1 stemme pr. medlem under 16 år. Der kræves ikke fuldmagt eller personligt fremmøde af personer under 16 år. Der gælder én stemme pr. medlem.

Alle som har stemmeret kan vælges til bestyrelse, udvalg og kasserer. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. TIK medlemmer i Thy Håndbold har også stemmeret.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

 • Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede generalforsamlingen.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal, på begæring fra 1 stemmeberettiget medlem, afstemning og valg foregå skriftligt.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer. Dirigenten underskriver protokollen.

Har generalforsamlingen truffet en afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny fremsættes på samme generalforsamling.

 • Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år (herunder en kort gennemgang af de til enhver tid aktuelle holdfællesskab, som klubben indgår i).
  4. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
  5. Forelæggelse af budget til godkendelse, herunder kontingent
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt

7.                Ekstraordinær generalforsamling

 • Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og SKAL indkaldes, når mindst 25 stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysninger om det emne, der ønskes behandlet. Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 6.

8.                Bestyrelse og valg

 • Klubbens daglige ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer klubben i alle forhold. Dens på lovlig måde vedtagne beslutninger og, i forhold dertil, foretagne handlinger forpligter klubben.

Bestyrelsen består af 6 stemmeberettigede medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. 3 medlemmer er på valg på lige år og 3 medlemmer vælges på ulige år.

Ingen af klubbens lønnede funktionærer eller personale (trænere) kan vælges til foreningens tillidsposter.

En af bestyrelsen udpeget person, enten fra bestyrelsen eller uden for dennes kreds, kan af bestyrelsen gives fuldmagt til at føre foreningens regnskab og forestå alle ud- og indbetalinger. Bestyrelsen kan dog meddele et eller flere bestyrelsesmedlemmer prokura til disponering af klubbens konti, hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til klubbens løbende drift.  Kassereren eller en fra bestyrelsen gennemgår kvartalsvis bevægelser på driftsregnskabet for bestyrelsen.

Bestyrelsen kan vælge at udvide bestyrelsen med personer, uden stemmeret, til ad-hoc opgaver, efter ønske og behov. De ekstra medlemmer vælges af bestyrelsen for enten opgavens tidsramme eller af 1 års varighed.

Formand, næstformand og kasserer skal være fyldt 20 år. Genvalg kan finde sted.

Klubben tegnes ved underskrift af formanden samt mindst et yderligere bestyrelsesmedlem. Hvis klubben ikke har en formand men et forretningsudvalg, tegnes klubben ved underskrift af 2 medlemmer af dette forretningsudvalg, jf. nærmere i punkt 9.

Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom, samt gældsstiftelse tegnes klubben af den samlede bestyrelse.

Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med den til klubben til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.  

9.                Konstituering

 • Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, næstformand og en kasserer på 1. møde efter generalforsamlingen. Hvis dette ikke er muligt, nedsættes et forretningsudvalg med mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, der i fællesskab varetager bestyrelsens opgaver. Formanden eller et medlem af forretningsudvalget indkalder til bestyrelsesmøde.

Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand, næstformand eller medlem af forretningsudvalget.

Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder inden udløb af valgperiode, indtræder 1. suppleanten i bestyrelsen for en periode tilsvarende den, som det afgående medlem er indvalgt for.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede, heriblandt formanden eller næstformanden. Er der ikke valgt en formand og næstformand er bestyrelsen kun beslutningsdygtig, når halvdelen af forretningsudvalget er tilstede.

Over bestyrelsens handlinger føres en protokol.

Bestyrelsen afholder minimum 4 møder om året.

10.             Udvalg og holdfællesskab/samarbejde

 • Klubben kan have flere udvalg, som alle er med til at varetage de daglige opgaver i klubben. Dette kan være udvalg som primært arbejder for at bidrage positivt til klubbens økonomi, ligesom det kan være udvalg som har faste arbejdsopgaver inden for klubbens daglige drift. Bestyrelsen fastsætter arbejdsopgaverne sammen med de forskellige udvalg, og udvalgene har informations- og oplysningspligt overfor bestyrelsen.

Udvalgene arbejder indenfor en økonomisk ramme og skal have diverse aktiviteter godkendt af bestyrelsen.

Alle udvalg skal altid arbejde for at opfylde klubbens formål. Det er bestyrelsen som kan nedsætte og nedlægge et udvalg.

Eksempler på udvalg kan være (ikke udtømmende):

 1. UU (Ungdomsudvalget)
 2. Thy Cup Udvalget
 3. Thy Håndbold Udvalget

Bestyrelsen har bemyndigelse til, på klubbens vegne, at indgå i flere holdfællesskab, som også har til primær hensigt at opfylde klubbens formål og-/eller bidrage positivt til klubbens økonomi mv. Bestyrelsen har ligeledes bemyndigelse til at tage beslutning om udtrædelse af ethvert holdfællesskab/samarbejde. Bestyrelsen skal sørge for, at der ved ethvert holdfællesskab/samarbejde bliver udarbejdet særskilt aftale/samarbejdsaftale mellem klubben og modparten, ligesom bestyrelsen er ansvarlig for at kontrollere, at begge parter lever op til aftalen.

Bestyrelsen skal på den ordinære generalforsamling, under punktet bestyrelsens beretning, kort opridse/gennemgå de til enhver tid aktuelle holdfællesskab, som klubben indgår i.

11.             Regnskab

 • Klubbens regnskabsår og budgetår er kalenderåret. Regnskabet gennemgås af den på generalforsamlingen valgte revisor, som hvert år inden generalforsamlingen gennemgår det samlede regnskab og forsyner dette med en revisorpåtegning. Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

Bestyrelsen sørger for at aflevere bilag og bogføring til revisor i god tid ifølge aftale med revisor.

Revisor har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

12.             Vedtægtsændringer

 • Ændringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

13.             Ekstraordinære foranstaltninger

 • I tilfælde, hvor disse vedtægter måtte vise sig at være utilstrækkelige, er klubbens bestyrelse bemyndiget til at træffe sådanne foranstaltninger, som tjener til at fremme klubbens tarv, dog under ansvar over for generalforsamlingen. Hvis det tidsmæssigt er muligt, bør bestyrelsen dog ved vigtige beslutninger indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

14.             Klubbens opløsning

 • Forslag om klubbens opløsning kan kun behandles på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Opløsningen vedtages, hvis mindst 3/4 af klubbens stemmeberettigede medlemmer stemmer for opløsningen. Såfremt 3/4 af klubbens medlemmer ikke er tilstede på generalforsamlingen, men opløsningen vedtages af 3/4 af de tilstedeværende medlemmer, indkalder bestyrelsen til ny generalforsamling. Her kan forslaget om opløsning vedtages, hvis 3/4 af de tilstedeværende stemmer for. I tilfælde af opløsning overgår alle klubbens aktiver og passiver til Thisted Kommune til andet ungdomsarbejde inden for idræt.

 

Vedtægter opdateret, renskrevet og revideret 28/5 2020

 

 

 

________________________                        ________________________________

Birgitte Lukassen                                       Michael Thomsen

Forretningsudvalg                                         Forretningsudvalg

 

 

 

 

________________________                        _________________________________

Brian Kirk Nielsen                                      Per Larsen

Forretningsudvalg                                        Kasserer